مجنون - ۸/۱۱/۱۳۸۸
سكوت - ۸/۱۱/۱۳۸۸
خوشبختی - ۲۹/۱/۱۳۸۸
آسمان - ۷/۴/۱۳۸۷
دلتنگي - ۷/۴/۱۳۸۷
ياداشت اول - ۵/۴/۱۳۸۷